GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Chứng nhận đủ điều kiện Sản xuất Kinh Doanh Hóa Chất thuộc Danh mục hóa chất SXKD có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Ngày 19-01-2024 Lượt xem: 31344

Khí công nghiệp là một loại hóa chất nguy hiểm được quản lý bởi Luật Hóa chất và các văn bản dưới Luật (Nghị định số 113/2017/ND-CP quy định chi tiết và Hướng dẫn thi một số điều của Luật Hóa chất và Thông số 32/2017/TT-BCT).

Với đặc tính đặc biệt dễ cháy nổ theo tiêu chí của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại, ghi nhãn hóa chất chất GHS, các loại khí công nghiệp thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh hoặc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn. “ Cụ thể, các quy định được áp dụng cho khí công nghiệp bao gồm: Các loại giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất; thẩm định kế hoạch phòng, ứng dụng cố gắng hóa học; yêu cầu về đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất; báo cáo hoạt động hóa chất thường xuyên …”

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khí công nghiệp phải xây dựng Kế hoạch phòng chứa, ứng dụng cố gắng hóa chất đối với các khí công nghiệp thuộc phụ lục IV Nghị định số 113/2017/ND-CP Trình Công Thương phê duyệt và tự xây dựng, cấm giải pháp phòng tiện ích, ứng dụng giải pháp cố gắng hóa chất trước khi đưa dự án vào vận hành.

Đồng thời, thực hiện các thủ tục liên tục đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh/hạn chế sản xuất kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền.

Công ty TNHH Khí công nghiệp Hạ Long luôn tuân thủ các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đã được Sở công thương Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong danh mục ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Gọi điện: 0917331111
Gọi điện 2: 0912190123
Gọi điện 3:
wiget Chat Zalo
0917331111